Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych
na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14  RODO

Administrator Danych:
PINIO Zbigniew Sułek z siedzibą przy ulicy Witosa 2C, 43-100 Tychy.

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych:
e-mail: biuro@kuchniepinio.pl
adres pocztowy: PINIO Zbigniew Sułek ul. Witosa 2C, 43-100 Tychy
z dopiskiem:   do Administratora Danych.

Pozyskanie danych osobowych:
Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:
1. W celu realizacji zawartej z nami umowy, a w szczególności:
• wystawienia niezbędnych dokumentów zakupu w naszej firmie (faktury, paragony) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
• obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
• wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy;
• obsługi reklamacji i skarg - jeśli zostaną złożone;
• w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszej firmy przepisy prawa;

2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:
• prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
• podtrzymania relacji z klientem (wysyłanie życzeń świątecznych);
• prowadzenia analiz statystycznych;
• zapewnienia obsługi płatniczej;
• windykacji należności;
• archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;


3. Zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych:
• zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony www;
• prowadzenia działań marketingowych i/lub handlowych z wykorzystaniem Państwa adresu e-mail  i telefonu;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą dobrowolnie Państwo wziąć udział;


Podanie danych:
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.

Wymagamy podania następujących danych:
A) dla osób fizycznych:
• Imię i nazwisko
• adres zamieszkania
• adres miejsca, gdzie ma zostać wykonana usługa
• nr telefonu i adres e-email

B) dla podmiotów gospodarczych:
• Nazwa firmy
• adres siedziby firmy
• adres miejsca, gdzie ma zostać wykonana usługa
• nr NIP
• nr telefonu i adres e-email


Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Udostępnianie Państwa danych osobowych:
W niektórych sytuacjach Państwa dane są przekazywane podmiotom trzecim. Są to:

 • upoważnieni pracownicy, którym, Państwa dane osobowe są ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty współpracujące z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • inne podmioty, dla których Państwo wyrazili zgodę;
 • pozostali odbiorcy danych - np. nasi podwykonawcy, banki (w przypadku chęci zawarcia umowy kredytowej na  zakup naszych usług),  firmy kurierskie
 • organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa;

Przechowywanie danych osobowych:
Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;

Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i wynikających z wykonywanych przez nas usług.
Zgodę można wycofać w każdym momencie - przesyłając informację w formie mailowej,  składając pismo w siedzibie Administratora Danych lub przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu liczne uprawnienia. Możecie z nich Państwo skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami drogą mailową  (biuro@kuchniepinio.pl): Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:     

• występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
• celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
• daty od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
• ewentualnym źródle pozyskania danych;
• udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
• planowanego okresu przechowywania danych,